Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

PROJEKTY

IV. Základná škola úspešná v projektoch

 

Prvým z nich je projekt ENPI – cezhraničnej spolupráce štyroch krajín v celkovej sume 106 425 €.

Jeho cieľom je v spolupráci s partnerskými školami z Užhorodu a Sátoraljaújhely spoznávať kultúru, spoločenský život a krásy danej krajiny. Projekt je rozvrhnutý na 14 mesiacov a bude prebiehať formou návštev v partnerských krajinách. Deti budú vyvíjať aktivity ako kempovanie, bicyklovanie, splavovanie rieky na loďkách, korčuľovanie sa na kolieskových korčuliach, lezenie na horolezeckej stene, hrať florbal, bedminton, absolvujú plavecký kurz, masáže, odbehnú na MMM v Košiciach štafetu 42 x 1 km a budú ochutnávať regionálne jedlá, variť lekvár, vyrábať keramiku, ale aj zabávať sa.

 

Druhý projekt, ktorý bol škole schválený, je Modernizácie vzdelávania z Ministerstva školstva SR v hodnote 160 500 €.

Nadväzuje na úspešné anglické triedy, ktoré sú v škole už druhý rok a v nich sa učí anglický jazyk metódou CLILL. Projekt je rozdelený na 2 aktivity. Prvá je zameraná na zvýšenie kompetencií učiteľov pre potreby zavádzania inovácií do výučby. Pedagogický  personál bude zaučený skúsenými lektormi a odborníkmi z praxe. Druhá aktivita je zameraná na tvorbu učebných materiálov pre potreby zavádzania inovatívnych metód do výučby anglického jazyka s využitím informačných technológií. V rámci druhej aktivity bude nakúpené zariadenie a vybavenie školy.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva_o_poskytnuti_nenavratneho_financneho_prispevku_-_text.pdf

Plagat-_realizacia_projektu.pdf

Ako pokračuje  projekt „Modernizácia vzdelávania na ZŠ“

Krátky popis činnosti za  monitorovacie obdobie od  04/2017 – 03/2018.

Členovia projektového tímu  vypracovali IC, ML,  Pl a prezentácie z učiva,  stanoveného v UO,  s ktorými pravidelne  pracujú  od septembra 2013  na jednotlivých vyučovacích  hodinách.

Na hodinách ANJ sa pravidelne využívajú interaktívne čítacie perá, ktoré sú obľúbené najmä pri učení sa anglického jazyka u mladších žiakov. Žiaci pomocou tejto modernej pomôcky si zdokonaľujú svoju slovnú zásobu v ANJ, súvislé vyjadrovanie a pochopenie prečítaných viet. Využívajú interaktívne cvičenia a pracovné listy spracované na jednotlivé témy stanovené v učebných osnovách jednotlivých ročníkoch. 

Učitelia pravidelne za pomoci interaktívnych kódovaných kníh a pracovných zošitov inovatívnym spôsobom spestrujú výchovno-vzdelávacie hodiny u žiakov učiacich sa ANJ.

Na hodinách geografie žiaci majú možnosť využívať magnetickú pomôcku s obsahom kontinentov a  rozoberateľný glóbus s možnosťou písania na povrch, čím u žiakov zvyšujeme názornosť, predstavivosť a zároveň tým   podporujeme  rozvoj čitateľskej gramotnosti  u cieľovej skupiny.

Pomocou vytvorených učebných materiálov (interaktívne cvičenia, pracovné listy a prezentácie) na  predmetoch slovenský jazyk, dejepis, geografia občianska náuka, chémia, prírodoveda, vlastiveda a matematika učitelia modernizujú tradičné metódy a formy výchovno-vzdelávacieho procesu, zavádzajú netradičné formy vyučovania na získanie čitateľskej zručnosti, uľahčujú tak proces učenia sa všetkých predmetov. Využívaním informačných a komunikačných technológií skvalitňujú a zefektívňujú vyučovací proces.

Počet zapojených žiakov do projektu:  167

                                 

VýzVA

na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie tovaru: „Odborná literatúra

Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf