Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Školský klub

Školský klub detí

 

Školský klub

Školský klub detí

 

(ďalej len ŠKD)  zabezpečuje pre deti ZŠ nenáročnú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

ŠKD je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní, napomáha rozvoju detskej tvorivosti, posilňovaniu zdravého sebavedomia, je prostredím pre detský úsmev a radosť.

Školský výchovný program ŠKD pod názvom "Škola pre život" je zameraný hlavne na rozvíjanie tvorivosti detí v rozmanitých oblastiach.

 

Ciele ŠKD

·         Rozvíjať osobnosť človeka

·         Získavať všeobecný prehľad – v nadväznosti na učivo 1. stupňa

·         Pochopiť a uplatňovať zásady demokracie- Deklarácia práv dieťaťa

·         Pestovať národné povedomie

·         Rešpektovať iné etnické skupiny

·         Vytvárať prostredie vzájomnej dôvery a pomoci

·         Spoločne stanoviť pravidlá slušného správania a dbať na ich dodržiavanie

·         Predchádzať negatívnym prejavom detí

·         Viesť k spolupráci a tolerancii k druhým

·         Pochopiť a uplatňovať princíp rovnosti pohlaví

·         Získavať a uplatňovať vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane

·         Dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia

·         Podporovať osobnú spokojnosť a pohodu detí

 

Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádza čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

 

Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

 

Výchovnú činnosť vykonávame v  týchto oblastiach záujmových činností:

·         Spoločensko- vedná oblasť

·         Pracovno- technická oblasť

·         Prírodovedno- environmentálna oblasť

·         Esteticko- výchovná oblasť

·         Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

·         Odpočinková oblasť

·         Príprava na vyučovanie 

 

Oživením činnosti ŠKD sú príležitostné akcie a projekty:

·         Program pre dôchodcov

·         Vianočná besiedka

·         Fašiangový karneval

·         Slávnostný zápis budúcich prvákov

·         Deň otvorených dverí

·         Deň matiek

·         Zdravá škola

·         Týždeň boja proti drogám a iné.

 

 

I. Riadenie a organizácia ŠKD: 

 

1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy

2. Výchovno - vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú 3 kvalifikované vychovávateľky.

3. V školskom roku 2017/18 je na pravidelnú dochádzku prihlásených 105 detí.

4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 trvalo dochádzajúcich detí.

5. ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným školským výchovným programom.

 

Oddelenia:

I. -    Mgr. Zuzana Mackulinová

II. -   Mgr. Eva Bodnárová

III. – Alena Tatárová

IV.-   Štefánia Balážová

 

II. Prevádzka ŠKD

 

ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v čase od:
ranná prevádzka ŠKD → 6:30 hod. - 7:45 hod.
po ukončení vyučovania → do 17:00 hod.

 

ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je nasledovný:

 

DEŇ

11:40 -14:15

14:15 - 14:45

 14:45 - 17:00

 

P

Príprava na obed

 

 

 

 

Odpočinková činnosť

 

 

 

 

Rekreačná činnosť

 

 

 

 

Spoločensko-vedná činnosť

Prestávka – olovrant

 

 

 

Príprava na vyučovanie

 

 

 

 

Voľné zamestnanie

 

 

 

 

U

Esteticko-výchovná činnosť

S

Telovýchovná činnosť

Š

Pracovno-technická činnosť

P

Prírodovedno-environm.činnosť, zdravotná, telovýchovná

 

Prevádzka ŠKD počas prázdnin závisí od počtu prihlásených detí (minim.12 detí)

 

 

III. Zaraďovanie detí

 

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa.

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku a deti zamestnaných rodičov.

4. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič do žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje  rodič vždy písomne.

 

IV. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10,- € mesačne na jedno dieťa, tento príspevok určuje VZN MsÚ v Michalovciach.

2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.

4. Poplatok za pobyt dieťaťa musí byť zaplatený do 10.dňa v mesiaci. Rodič je povinný platiť príspevok načas.

5. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič na túto skutočnosť písomne upozornený.

6. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti, môže riaditeľ školy rozhodnúť o  odpustení príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD.

 

V. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

 

1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

2. Prechod detí  do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.

4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania, vrátane náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom dieťaťa uvoľňujú ich domov alebo odovzdávajú vychovávateľke.

5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná  poučiť deti o bezpečnosti.

6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.

7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam. Pre účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie rodičov je v kancelárií služobný telefón.

8. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.

9. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie -bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.

10. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

11. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.

12. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

13. Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy a školskou psychologičkou.

14. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VPŠ. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania VP v ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.