Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce

Prihlásenie
Rodičom Učiteľom Žiakom Triedy

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianská náuka OBN
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet čísel SVC
Športová príprava SRL
Telesná a športová výchova TSV
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1132 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018